Strona główna Blog Porady HR 17 pytań behawioralnych, które pomogą Ci wybrać właściwego kandydata

17 pytań behawioralnych, które pomogą Ci wybrać właściwego kandydata

pytania rekrutacyjne

Wszyscy wiemy, że rozmowa rekrutacyjna to ważny, a niekiedy decydujący etap selekcji pracowników. Dobór właściwych pytań rekrutacyjnych, które padną podczas spotkania pozwala na lepsze poznanie kandydata i wybór tego najlepszego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruterzy korzystają z całych zestawów różnorodnych pytań. Niezależnie od tego czy prowadzisz spotkanie online, czy offline, możesz zastanawiać się, jakie pytania rekrutacyjne zadać, by jak najlepiej zweryfikować kompetencje ubiegającego się o pracę. By ułatwić Ci pracę przygotowaliśmy zestaw 17 pytań behawioralnych, które dostarczają wielu informacji na temat kandydata uczestniczącego w procesie rekrutacji.

Co to są rekrutacyjne pytania behawioralne?

Choć sama nazwa tej kategorii pytań brzmi nieco tajemniczo, pytania behawioralne stanowią grupę pytań często stosowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z perspektywy rekrutera odpowiedzi te pytania rekrutacyjne są bardzo cenne, gdyż stanowią źródło wiedzy o kandydacie. Nakłaniają go do opisania, w jaki sposób zachował się w określonej sytuacji w przeszłości. Pytania te dotyczą zwykle sytuacji istotnych dla osiągania dobrych efektów na danym stanowisku. Nie dziwi nikogo fakt, że zachowania kandydata z przeszłości, które dotyczyły rozwiązywania problemów lub reagowania na określone sytuacje. Pozwalają one rekruterowi przewidzieć, jak dany kandydat może zachować się w przyszłości.

By rekruter uzyskał pełen obraz sytuacji, odpowiedź kandydata na zadane pytanie powinna składać się z 3 zasadniczych części:

  1. przytoczenia sytuacji lub wydarzenia,
  2. opisu reakcji kandydata i podjętych przez niego działań,
  3. przedstawienia rezultatów sytuacji oraz oceny wydarzenia w opinii kandydata.

Jak uzyskać pożądaną odpowiedź na pytania behawioralne?

Sedno sprawy tkwi w ich prawidłowym przygotowaniu. Powinno rozpocząć się od określenia kluczowych, pożądanych zachowań i umiejętności, na których zależy nam u potencjalnego pracownika na danym stanowisku. Następnie można sformułować pytania behawioralne weryfikujące dane zachowanie. Pamiętaj, że oprócz pytań rekrutacyjnych, należy również wyznaczyć określone kryteria, według których będziesz oceniać odpowiedzi kandydatów w trakcie procesu selekcji. W ten sposób łatwiej będzie Ci porównać względem siebie wszystkich kandydatów.

Pytania behawioralne na rozmowie kwalifikacyjnej – o co pytać?

Poniżej prezentujemy 17 przykładowych pytań behawioralnych. Pytanie celowo zostały podzielone na grupy umożliwiające sprawdzenie określonych umiejętności i zachowań kandydata.

Badana cecha lub zachowanie: Inicjatywa, gotowość do działania

1. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać przykład projektu, który był Pana/Pani inicjatywą? Na czym polegał? Jaki był jego rezultat? Czy był/była Pan/Pani zadowolony/zadowolona z rezultatu?

Badana cecha lub zachowanie: Komunikacja

2. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której musiał/musiała Pan/Pani zaprezentować coś grupie osób bez wcześniejszego przygotowania. Jakie trudności Pan/Pani napotkał/napotkała? W jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani z tą sytuacją?

3. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać przykład sytuacji, w której miał/miała Pan/Pani problem w komunikacji ze swoim przełożonym? Z czego Pana/Pani zdaniem wynikał problem? W jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani w tej sytuacji?

Badana cecha lub zachowanie: Kreatywność

4. Proszę opowiedzieć o ostatniej sytuacji, w której napotkał/napotkała Pan/Pani problem, którego rozwiązanie wymagało kreatywności i niestandardowego podejścia. W jaki sposób wpadł/wpadła Pan/Pani na ten pomysł? Dlaczego uważa Pan/Pani, że był on niestandardowy?

Badana cecha lub zachowanie: Orientacja na cele

5. Proszę podać przykład ważnego celu zawodowego, który Pan/Pani przed sobą stawiał/stawiała i opowiedzieć, w jaki sposób udało się go Panu/Pani osiągnąć. Jakie trudności napotkał/napotkała Pan/Pani? W jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani z tymi problemami?

Badana cecha lub zachowanie: Orientacja na klienta

6. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani opowiedzieć o sytuacji, w której musiał/musiała Pan/Pani poradzić sobie ze zdenerwowanym klientem? Jak zachował/zachowała się Pan/Pani w tej sytuacji? Jak zakończyła się ta sytuacja?

Badana cecha lub zachowanie: Podejmowanie decyzji

7. Proszę opisać sytuację, w której Pan/Pani musiał/musiała podjąć decyzję bez kompletnych informacji. W jaki sposób ocenił/oceniła Pan/Pani, że posiadane informacje są wystarczające do podjęcia decyzji? W jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani w tej sytuacji? Jaką decyzję Pan/Pani podjął/podjęła i jaki był ich wynik?

8. Proszę opowiedzieć o najtrudniejszej decyzji, którą Pan/Pani musiał/musiała podjąć w pracy zawodowej. W jaki sposób zadecydował/zadecydowała Pan/Pani o podjęciu takiej decyzji? Jaki był jej rezultat?

Badana cecha lub zachowanie: Umiejętności analityczne, rozwiązywanie problemów

9. Proszę opisać sytuację, w której Pan/Pani musiał/musiała przeanalizować informacje i na tej podstawie poczynić rekomendacje. W jaki sposób podszedł/podeszła Pan/Pani do tego procesu? Czy Pana/Pani rekomendacje zostały zaakceptowane i wdrożone? Jeśli nie, to dlaczego?

10. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani przedstawić sytuację, w której musiał/musiała Pan/Pani rozwiązać trudny problem? W jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani z tą sytuacją? Jaki był jej rezultat? Co zrobiłby/zrobiłaby Pan/Pani inaczej?

Badana cecha lub zachowanie: Umiejętności interpersonalne, praca zespołowa

11. Proszę opisać sytuację, w której wystąpił konflikt między Panem/Panią a innym pracownikiem i w jaki sposób sytuacja konfliktowa została rozwiązana. Jaki był rezultat tej sytuacji? Co sądzi Pan/Pani o tej sytuacji z perspektywy czasu?

12. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której musiał/musiała Pan/Pani pracować w zespole, którego członkowie nie byli ze sobą w dobrych relacjach. Co się wydarzyło? Jaką rolę przyjął/przyjęła Pan/Pani w zespole? Jak zakończyła się ta sytuacja?

13. Proszę opisać sytuację, która wymagała szybkiego nawiązania relacji i zdobycia zaufania osoby lub grupy. Kto to był i dlaczego było to istotne? W jaki sposób udało się Panu/Pani zbudować relację? Skąd wie Pan/Pani, że to się udało?

Badana cecha lub zachowanie: Umiejętności planowania i organizacji, zarządzania czasem

14. Proszę przedstawić sytuację, która wymagała od Pana/Pani realizacji wielu zadań w tym samym czasie. Jakie to były zadania i w jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani w tej sytuacji? Jaki był wynik tych zadań?

15. Proszę przedstawić projekt, w którym jego planowanie należało do Pana/Pani obowiązków. W jaki sposób podszedł/podeszła Pan/Pani do zorganizowania czasu i zaplanowania zadań? Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Jeśli nie, to dlaczego i jakie działania trzeba było podjąć?

Badana cecha lub zachowanie: Umiejętność radzenia sobie ze stresem

16. Proszę opowiedzieć o najbardziej stresującej sytuacji, w której znalazł/znalazła się Pan/Pani w pracy? W jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani w tej sytuacji?

Badana cecha lub zachowanie: Umiejętność przystosowania się 

17. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani opowiedzieć o sytuacji, w której musiał/musiała Pan/Pani przystosować się do zmian, na które nie miał/miała Pan/Pani wpływu? W jaki sposób poradził/poradziła sobie Pan/Pani w tej sytuacji?

Przytoczone przez nas pytania rekrutacyjne być może pomogą Ci zbadać kluczowe kompetencje Twoich kandydatów. Na ich podstawie możesz także stworzyć swój własny zestaw pytań behawioralnych. Pamiętaj jednak, że kluczem do sukcesu nie są same pytania, ale to w jaki sposób zostaną przygotowane. Czy pozwalają zbadać pożądane na danym stanowisku zachowania, a także czy ich formuła pozwala na udzielenie pełnej i wartościowej odpowiedzi.

Poznaj sposoby naszych ekspertów, na sprawne i efektywne procesy rekrutacyjne, przeczytaj raport.

PS Na podstawowe pytania w procesie rekrutacji kandydat może odpowiedzieć już na etapie składania aplikacji. Może to zrobić uzupełniając formularz rekrutacyjny – takie rozwiązanie oferuje eRecruiter, pomagając tym samym przyspieszyć proces selekcji kandydatów. Przekonaj się o tym podczas darmowego testu systemu.

Magdalena Derlukiewicz

Magdalena Derlukiewicz