Polityka prywatności

Zobacz, jak dbamy o Twoje prawa i dane osobowe.

obowiązuje od 17 czerwca 2024 r.

eRecruitment Solutions sp. z o.o dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów. Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

I JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Aplikacja eRecruiter – to aplikacja internetowa będącą własnością eRecruitment Solutions, dostępna pod adresem internetowym https://system.erecruiter.pl, umożliwiająca Klientowi samodzielne kontrolowanie i zarządzanie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi oraz bazą kandydatów. Na podstawie odrębnego porozumienia pomiędzy eRecruitment Solutions a Klientem, Aplikacja eRecruiter może zostać wykorzystana przez Klienta do innych celów, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją procesów rekrutacyjnych.

eRecruitment Solutions, my, nasz, nasze – to eRecruitment Solutions sp. z o.o., adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, adres e-mail: [email protected]

Klient – to osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z eRecruitment Solutions Umowę o świadczenie Usług.

Konto – to kanał dostępu do Aplikacji eRecruiter za pomocą loginu i hasła lub bez logowania na określonym przez Klienta poziomie uprawnień dostępu dla osoby fizycznej, zatrudnionej przez niego w jakiejkolwiek formie, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Klient może określić m.in. następujące poziomy uprawnień: administrator, rekruter, użytkownik oraz użytkownik biznesowy.

Konto Kandydata – to usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz kandydatów do pracy zgodnie z regulaminem świadczenia usługi „Konto Kandydata”, dostępnego tutaj.

Partnerzy – to uczestnicy programu partnerskiego, dostępnego pod adresem: https://hrmarketplace.erecruiter.pl/.

RODO – to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy – to serwisy internetowe należące do lub zarządzane przez eRecruitment Solutions, w ramach których eRecruitment Solutions świadczy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami:  https://erecruiter.plhttps://system.erecruiter.plhttps://przyjaznarekrutacja.plhttps://rodowrekrutacji.plhttps://hrmarketplace.erecruiter.pl.

Umowa o świadczenie Usług – to umowa o świadczenie usługi dostępu do Aplikacji eRecruiter oraz usług dodatkowych, integralnie związanych z korzystaniem z Aplikacji eRecruiter.

Umowa  o dostęp testowy – to umowa o świadczenie usługi nieodpłatnego dostępu do Aplikacji eRecruiter w celu umożliwienia zapoznania się ze sposobem działania oraz funkcjami Aplikacji eRecruiter.

Umowy – to łącznie Umowa o świadczenie Usług oraz Umowa o dostęp testowy.

Użytkownik – to osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisów.

II KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów, w tym z Aplikacji eRecruiter, jest eRecruitment Solutions.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

III JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako: (i) Klienta lub jego przedstawiciela, (ii) potencjalnego Klienta lub jego przedstawiciela, (iii) Użytkownika oraz (iv) Partnera, w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Aby przekazać Ci jak najbardziej przejrzystą informację, pogrupowaliśmy te dane odnosząc się do celów przetwarzania.

1. UMOWY Z ERECRUITMENT SOLUTIONS

Zamówienie kontaktu w sprawie dostępu testowego do Aplikacji eRecruiter

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia dodatkowych informacji na temat Aplikacji eRecruiter oraz złożenia propozycji przetestowania Aplikacji eRecruiter.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza kontaktowego online. Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z usługi.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji naszej Aplikacji eRecruiter w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business) oraz na umożliwieniu jej przetestowania.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

Zawarcie, wykonanie i rozliczenie Umów / wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych / windykacja należności oraz roszczenia

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: (i) zawarcia, wykonania i rozliczenia Umów, (ii) wykonywania naszych obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z prawidłową realizacją Umów, w tym wystawienia i doręczenia Ci faktur lub e-faktur, (iii) windykacji należności wynikających z Umów oraz (iv) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania Umów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza Umowy o dostęp testowy oraz Umowy o świadczenie Usług. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy oraz dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z Aplikacji eRecruiter w ramach uzgodnionych z Klientem pakietów i nadanych Ci poziomów uprawnień w ramach dostępu do Aplikacji eRecruiter (np. poziom rekruter).

Podstawa prawna. (1) Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z Klientami, którzy działają przez swoich przedstawicieli i pełnomocników, w tym na prawidłowym ustaleniu wysokości przypadających od Klientów opłat za korzystanie z naszych usług, na prowadzeniu windykacji należności wynikających z Umów oraz na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi związanymi z zawarciem i wykonaniem Umów; (2) wypełnienie ciążących na eRecruitment Solutions obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych
w przepisach prawa podatkowego (m.in. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa) oraz w przepisach dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa. W celach związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku przez eRecruitment Solutions, a przez dłuższy okres, jeżeli bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegnie zawieszeniu lub przerwaniu, lub gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów prawa.

Więcej informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych dostawców usług oraz ich przedstawicieli w związku ze świadczeniem usług na rzecz eRecruitment Solutions znajdziesz tutaj.

2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI ERECRUITER

Zapewnienie bezpieczeństwa / korzystanie z funkcji Aplikacji eRecruiter

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia uwierzytelniania w Aplikacji eRecruiter oraz umożliwienia Ci korzystania z różnych funkcjonalności Aplikacji eRecruiter na określonych poziomach uprawnień, w tym w celu utworzenia profilu użytkownika w Aplikacji eRecruiter.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: (i) login (ustanowiony przez Klienta przy nadawaniu uprawnień dostępowych do Aplikacji eRecruiter) i hasło ustanowione przez Ciebie przy logowaniu do Aplikacji eRecruiter, (ii) dane zawarte w profilu użytkownika utworzonym w Aplikacji eRecruiter, jak również (iii) dane związane z korzystaniem przez Ciebie z określonych funkcjonalności Aplikacji eRecruiter (np. dane dotyczące wysłania interaktywnej karty kandydata). Jeżeli korzystasz z określonych funkcji Aplikacji eRecruiter, możemy przetwarzać także dane innych osób należących do Twojej organizacji, m.in. w przypadku wysłania interaktywnej karty kandydata przetwarzamy adresy e-mail osób, do których wysyłasz taką kartę.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do Aplikacji eRecruiter, jak również na zapewnieniu możliwości korzystania z określonych funkcji Aplikacji eRecruiter.

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z Aplikacji eRecruiter (posiadania uprawnień dostępowych), nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od daty ostatniego logowania do Aplikacji eRecruiter. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

Monitorowanie aktywności w Aplikacji eRecruiter

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozwoju Aplikacji eRecruiter, zapewnienia wsparcia technicznego dla Aplikacji eRecruiter i prowadzenia statystyk związanych z korzystaniem z Aplikacji eRecruiter, a także w celach marketingowych.

Zakres danych. Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Aplikacji eRecruiter, np. informacje jak często i z jakich funkcji Aplikacji eRecruiter korzystasz.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwoju Aplikacji eRecruiter, w tym ulepszaniu jej określonych funkcji, a także kierowaniu do Ciebie komunikatów marketingowych, które będą dopasowane do Twoich potrzeb (np. informacji jak korzystać z określonych funkcji Aplikacji eRecruiter).

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z Aplikacji eRecruiter (posiadania uprawnień dostępowych), nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od daty ostatniego logowania do Aplikacji eRecruiter. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

Czat w Aplikacji eRecruiter

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z Aplikacji eRecruiter, rozwiązywania zgłoszonych problemów z tym związanych oraz w celu powiadamiania o tym, jak lepiej korzystać z określonych funkcji w Aplikacji eRecruiter.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące login do Aplikacji eRecruiter, imię i nazwisko oraz treść komunikatów i zapytań.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zwiększeniu atrakcyjności Aplikacji eRecruiter oraz ułatwieniu kontaktu z jej użytkownikami i korzystaniem z określonych funkcji Aplikacji eRecruiter.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z Aplikacji eRecruiter (posiadania uprawnień dostępowych). Po tym czasie usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

Konto Kandydata

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji określonych usług oraz funkcjonalności związanych z Kontem Kandydata, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonalności pozwalających na prowadzenie komunikacji z pracodawcą.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w komunikacji z kandydatami w ramach Konta Kandydata.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości realizacji określonych funkcjonalności w ramach Konta Kandydata, które wymagają komunikacji z pracodawcą.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres posiadania Konta Kandydata oraz zgodnie z okresami ustalonymi dla Konta Kandydata zgodnie z Polityką Prywatności dla Konta Kandydata, dostępną tutaj.

3. KORZYSTANIE Z INNYCH SERWISÓW 

Prezentacja sposobu działania Aplikacji eRecruiter (DEMO)

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci zapoznania się z podstawowymi funkcjami Aplikacji eRecruiter (wersja DEMO).

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza online. Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z usługi prezentacji sposobu działania Aplikacji eRecruiter.

Jeśli poprosiłeś o kontakt i przedstawianie Ci sposobu działania Aplikacji eRecruiter poprzez Strefę Pracuj.pl, będziemy przetwarzać udostępnione nam dane, tj.: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz powiązane z kontem w serwisie Pracuj.pl dane statystyczne, tak aby móc jak najlepiej dopasować ofertę wersji DEMO do Twoich potrzeb.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji Aplikacji eRecruiter w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business).

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Dostęp do szkoleń, raportów i e-booków 

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia Ci opracowanych przez nas materiałów szkoleniowych, takich jak artykuły, poradniki, webinaria, raporty oraz w celu zgłoszenia Twojego udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając jeden z naszych formularzy online. Nasze formularze wskazują, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu zaufania do naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie rekrutacji w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli zgłosisz chęć udziału w określonych szkoleniach, webinariach lub chęć otrzymywania e-booków.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Newsletter 

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu bieżącego informowania Cię o organizowanych przez nas wydarzeniach, o opracowanych przez nas materiałach szkoleniowych i promocyjnych (takich jak artykuły, poradniki, webinaria i raporty), o prowadzonych przez nas badaniach marketingowych oraz o ofercie naszych produktów i usług. Informacje te wysyłamy w postaci newslettera.

Zakres danych. Twój służbowy adres e-mail.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji naszych inicjatyw w dziedzinie rekrutacji w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich informacji e-mailem w postaci newslettera.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Udział w pracach nad Kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji (Kodeks)

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia uczestnictwa w pracach grupy roboczej ds. Kodeksu albo możliwości obserwacji prac takiej grupy (w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu uczestnictwa w opracowywaniu Kodeksu), w tym w celu wysyłania wszelkich materiałów i zaproszeń na wydarzenia edukacyjne związane z opracowywaniem Kodeksu.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w pracach nad Kodeksem. Formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w opracowywaniu Kodeksu.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozpowszechnianiu informacji dotyczących dobrych praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w rekrutacji, jeżeli zgłosiłeś swój udział w pracach nad Kodeksem.

Okres przechowywania. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu zakończenia prac nad Kodeksem lub rozwiązania grupy roboczej ds. Kodeksu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z prac nad Kodeksem.

Zgłoszenie firmy do udziału w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie członkostwa Twojej firmy w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza online. Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem zgłoszenia firmy do udziału w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na popularyzacji naszych inicjatyw samoregulacji rynku usług rekrutacyjnych w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli zgłosiłeś udział Twojej firmy w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez okres uczestnictwa Twojej firmy w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Czatbot na Facebook Messenger 

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące rynku HR, zadane za pośrednictwem naszego czatu w aplikacji Facebook Messenger.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię i nazwisko lub inny identyfikator, jakim posługujesz się na Facebooku, zdjęcie profilowe, płeć, dane dotyczące strefy czasowej, ustawień języka na Facebooku (w zakresie, w jakim te dane są jawne z Twojego profilu na Facebooku). Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące sposobu korzystania z usługi czatu, w tym daty i sposobu nawiązania z nami kontaktu oraz daty ostatniej aktywności,  a także dane osobowe zawarte w treści zapytań kierowanych do nas na czacie.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zwiększeniu atrakcyjności naszego Serwisu przez udostępnienie narzędzia łatwego dostępu do informacji na tematy związane z rynkiem HR.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania komunikatów za pośrednictwem Chatbota. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe, albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Marketing naszych produktów i usług 

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zaoferowania Ci naszych produktów i usług, które najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom zawodowym.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres pracodawcy oraz stanowisko w firmie, które to dane podałeś, m.in. wypełniając jeden z formularzy używanych przez nas w związku z prezentacją sposobu działania Aplikacji eRecruiter, zapewnianiem dostępu do szkoleń, raportów i e-booków oraz w związku z wysyłką newslettera. Ponadto przetwarzamy dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, np. częstotliwości odwiedzin Serwisów, listy odwiedzanych podstron Serwisów, informacje o pobranych materiałach edukacyjnych.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business). Ponadto będziemy się z Tobą kontaktowali e-mailem lub telefonicznie w celu marketingu naszych produktów i usług, jeżeli wyraziłeś zgodę na komunikację e-mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania takich informacji od eRecruitment Solutions, lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od eRecruitment Solutions (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych eRecruitment Solutions organizowanych online lub offline.

Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi eRecruitment Solutions, np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu, badaniu satysfakcji), otwarcie e-mailingu reklamowego, wejście na stronę internetową eRecruitment Solutions lub skorzystanie z usług eRecruitment Solutions. W okresie 3 lata od Twojej ostatniej aktywności Twoje dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane a jedynie przechowywane. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte/zanonimizowane.

Więcej na temat profilowania znajdziesz poniżej w sekcji Profilowanie Twoich preferencji izainteresowań.

Media społecznościowe

Jeżeli odwiedzasz nasze profile, w tym fanpage w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn), w tym uczestniczysz w różnych naszych akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych (np. konkursy, akcje promocyjne, porady, możliwość zadawania pytań), przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pomocą tych mediów, m.in. Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe (avatar), informacje zawarte w Twoich postach i komentarzach.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu pozytywnych relacji z naszymi Klientami i ich przedstawicielami w mediach społecznościowych lub na marketingu naszych produktów i usług, w tym organizowaniu różnych konkursów i innych akcji promocyjnych skierowanych do pracodawców.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z odwiedzaniem naszych profili w mediach społecznościowych,  znajdziesz w Informacji dla użytkowników naszych profili w mediach społecznościowych.

Program partnerski

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji programu partnerskiego, dostępnego na stronie: https://hrmarketplace.erecruiter.pl/.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy użyciu naszego formularza online (m.in. imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe, nazwa firmy, w której pracujesz, numer NIP) oraz kontaktując się z nami w ramach uczestnictwa w programie partnerskim.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji programu partnerskiego oraz umożliwieniu testowania Aplikacji eRecruiter do celów realizacji programu partnerskiego.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez okres uczestnictwa w programie partnerskim.

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opracowywania statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów, ułatwienia korzystania z Serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z Serwisów oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów wyrządzonej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo nie dłużej niż 3 lata od zaprzestania korzystania z naszych Serwisów. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące korzystania z Aplikacji eRecruiter lub innych Serwisów, będącego przyczyną skargi, wniosku, lub pytania. Przetwarzamy ponadto Twoje dane osobowe zawarte w treści skargi, wniosku lub pytania.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania naszych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami i Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku albo udzielenia odpowiedzi na pytanie, nie dłużej niż 3 lata od Twojego zgłoszenia.

IV PROFILOWANIE TWOICH PREFERENCJI I ZAINTERESOWAŃ

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług tworzymy profil Twoich preferencji i zainteresowań zawodowych, tak aby jak najlepiej dopasować do niego komunikaty marketingowe, w tym ofertę nabycia określonych produktów i usług eRecruitment Solutions. Oceniamy Twoje preferencje i zainteresowania na podstawie danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookies, dotyczących Twojej aktywności w Serwisach, a jeżeli korzystasz z Aplikacji eRecruiter – dotyczących również Twojej aktywności w Aplikacji eRecruiter. Skutkiem stosowanego przez nas profilowania jest wyświetlanie zindywidualizowanych komunikatów marketingowych dotyczących produktów i usług eRecruitment Solutions. Nasze komunikaty mogą być wyświetlane na stronach niezwiązanych z nami podmiotów przy pomocy sieci reklamowej Google (np. Google Adwords) lub Facebook.

Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych. Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Przeciwnie, zbieramy jedynie informacje związane z Twoją aktywnością zawodową i to w bardzo ograniczonym zakresie. Interesuje nas jedynie Twoja aktywność w Serwisach. Zebrane informacje nie są łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł, w tym z informacjami dotyczącymi Twojej aktywności na stronach internetowych innych niż strony Serwisów.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług, który będzie dla Ciebie atrakcyjny i dopasowany do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez eRecruitment Solutions plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

V KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostawcy usług

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom usług tj. m.in. CRM (Salesforce, Pardot), usług analitycznych (np. Google Analytics, Google Tag Manager), systemów do marketingu online (np. Google Adwords, Facebook Pixel), usług zapewniających bezpieczeństwo Aplikacji eRecruiter (Cloudflare), usług czatu (Facebook Messenger, Intercom), usług hostingu (Oktwave, Microsoft Azure, AWS i Google Cloud), usług wsparcia procesów zarządzania i księgowości (Navision, Microsoft Dynamics NAV), usług wsparcia obsługi zgłoszeń użytkowników (Zendesk), usług obsługi wideokonferencji i spotkań: Google Meet – udostępniasz nam swój kalendarz w zakresie zdarzeń/spotkań w celu możliwości dodania spotkania, usług umawiania spotkań; Google Calendar – udostępniasz nam swój kalendarz w zakresie wyświetlania i edytowania wydarzeń oraz sprawdzania dostępności osób i sal; szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych przez Google znajduje się tutaj) oraz partnerowi – Softgarden e-recruiting GmbH, jeżeli korzystasz z kreatora Stron Karier Pro. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) i z wydanych przez Komisję decyzji o adekwatności (np. Privacy Framework dotyczące transferu do Stanów Zjednoczonych).

Masz prawo żądać od nas kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie II Polityki Prywatności.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VI JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie II Polityki Prywatności.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody działa jedynie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w przypadku marketingu naszych produktów i usług).

Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tych celach. To samo dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe, jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 1. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 1. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisów i badania satysfakcji), a sprzeciw został uznany za zasadny;
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz historię aktywności w Aplikacji eRecruiter, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że czasowo powstrzymamy się od przetwarzania Twoich danych osobowych objętych żądaniem i uniemożliwimy innym użytkownikom dostęp do tych danych. Oznacza to, że jeżeli zgłosisz takie żądanie, wówczas do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisów, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 1. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 1. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami;
 1. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 1. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
  o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 1. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać, kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie II Polityki Prywatności. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? 
 1. Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 1. Ze względów technicznych, potrzebujemy do 48 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania dotyczące realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Wszystkie skargi, zapytania, wnioski i żądania możesz zgłaszać pod adresem e-mail: [email protected]. Ponadto zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody możesz dokonać przez odpowiednią zmianę ustawień w Centrum Preferencji Komunikacyjnych, do którego link znajdziesz w treści wiadomości e-mail przesyłanych od eRecruitment Solutions.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl.)

VII W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Aplikacji eRecruiter przez nieupoważnione systemy lub osoby.

VIII W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

IX ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Czego potrzebujesz?