Strona główna Blog Współpraca HR z biznesem 3 kroki, by zbliżyć HR do biznesu

3 kroki, by zbliżyć HR do biznesu

HR blisko biznesu

Od nowoczesnego HR-u oczekuje się szerszego spojrzenia na działalność firmy i zachodzących w niej procesów biznesowych, a także umiejętności odpowiadania na zmieniające się priorytety i potrzeby firmy. HR musi znać i rozumieć potrzeby swoich Klientów wewnętrznych (Biznesu) i zewnętrznych (Rynku). Znajomość celów biznesowych, wizji i misji pozwala na budowanie strategii personalnej dostosowanej do oczekiwań rynku i zarządu.

-Transformacje Działów HR to odpowiedź na rosnące oczekiwania menedżerów. Zgodnie z tymi oczekiwaniami HR powinien wyjść poza funkcję administracyjną. Rolą HR-u powinna być pomoc firmie w osiąganiu wyników oraz budowaniu kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i partnerstwie – podkreśla Elżbieta Adamowicz, Z-ca Dyrektora Zarządzającego PKL ds. Strategii HR w Poczcie Polskiej.

Zmiany, jakie zachodzą w działach HR to przede wszystkim przejście z funkcji administracyjnej do roli partnera strategicznego dla biznesu. Partnera, który współpracuje z kadrą zarządzającą, zapewniając bieżące, eksperckie wsparcie w zarządzaniu zespołem, doradztwie kadrowym, diagnozowaniu i realizacji potrzeb w zarządzaniu zespołem. Tradycyjny model HR-owy kładł bardzo duży nacisk na rolę transakcyjną – związaną z administracją płacową, przetwarzaniem danych pracowników, raportowanie. W nowoczesnym modelu HR rola transakcyjna jest zastępowana outsourcingiem lub dopasowanymi do potrzeb systemami kadrowymi. Główne zadania ukierunkowane są rozwój menedżerski, zarządzanie wiedzą i kompetencjami oraz wspomaganie zmian strategicznych.

Jakie 3 kroki wykonała Poczta Polska, by tradycyjny model zastąpić nowoczesnym i w ten sposób zbliżyć HR do biznesu

1. Powołanie Zespołu HR Biznes Partnerów

Powołanie Zespołu HR Biznes Partnerów w Poczcie Polskiej było odpowiedzią na rosnące oczekiwania menedżerów w stosunku do roli HR-u. Realizacja strategii biznesowej, liberalizacja rynku pocztowego oraz trendy w nowoczesnym zarządzaniu spowodowały szereg zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w spółce. HR wyszedł poza funkcję administracyjną. Jego podstawowym zadaniem jest teraz wsparcie działań biznesu w realizacji celów biznesowych w konkurencyjnym otoczeniu. HR wspólnie z Klientem Wewnętrznym buduje kulturę organizacyjną opartą na wartościach, takich jak: zaufanie, efektywność, aktywność.

W tym celu w 2013r. w Poczcie Polskiej powołaliśmy 50-cio osoby Zespół HR Biznes Partnerów. Ich rolą jest rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań z zakresu polityki personalnej. Do ich zadań należy diagnozowanie i realizacja potrzeb HR-owych oraz proponowanie rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie i efektywność działu, jednostki biznesowej i organizacji. – mówi Marta Eromin, Koordynator Zespołu Strategicznych HR Biznes Partnerów.

2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji HR Biznes Partnerów

HR Biznes Partnerzy pracujący w Poczcie Polskiej, to specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, którzy mają wiedzę z zakresu prawa pracy i przepisów wewnętrznych w obszarze wynagrodzeń, systemów motywacyjnych, szkoleń i procesów związanych z doborem kadr.

3. Wydzielenie funkcji kadrowo płacowych do innej jednostki

Wszystkie funkcje związane z administracją kadrowo – płacową zostały wydzielone do osobnej jednostki biznesowej, poza struktury HR. Część zadań HR-owych przejęły centra kompetencji, inne realizują menedżerowie wyposażeni w narzędzia intranetowe. HR skupia się teraz na strategicznym partnerstwie i na funkcji predyktywnej dla biznesu. Potwierdza to Aneta Szczesna, Strategiczny HR BP dla Pionu IT Poczty Polskiej:

W mojej roli, Strategicznego HR Biznes Partnera dla Menedżerów Pionu IT ważne jest reagowanie na bieżące potrzeby, ale najważniejsze jest przewidywanie zmian w tak dynamicznym obszarze. Wspólnie z biznesem śledzimy trendy rynkowe, szukamy nowych źródeł pozyskiwania kompetencji, inwestujemy w rozwój naszych pracowników, dostosowujemy struktury organizacyjne do wymagań klientów. Swoimi działaniami chcemy przyczyniać się do zwiększania przychodów Poczty Polskiej

Powołanie zespołu HR Biznes Partnerów, zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji w tym zespole przy doborze HR Biznes Partnerów, a także oddelegowanie zadań i przeniesienie funkcji kadrowo płacowych do innej jednostki biznesowej pozwoliło działowi HR Poczty Polskiej na przejście z tradycyjnego modelu i funkcji administracyjnej do nowoczesnego modelu HR i jego roli jako strategicznego partnera dla biznesu.

PS O tym jaką drogę przeszła Poczta Polska na drodze do transformacji działu HR, przeczytasz więcej w artykule: HR Biznes Partner szyty na miarę organizacji – jak HR staje się Partnerem Biznesu w Poczcie Polskiej S.A.

Marta Eromin

Marta Eromin

Koordynator Zespołu Strategiczych HR Biznes Partnerów, Poczta Polska S.A.